Na prevádzke PEZINOK budú od 17.2.2024 až do odvolania zatvorené všetky soboty.

Preberacie podmienky pri likvidácii starého vozidla

Vaše staré vozidlo preberieme na  spracovanie ak nám predložíte:
- originál veľkého technického preukazu   vozidla, ktoré chcete odovzdať na likvidáciu
- majiteľ predloží občiansky preukaz, v prípade, že vozidlo neodovzdáva jeho majiteľ, treba predložiť písomné splnomocnenie majiteľa.
- ak je držiteľom vozidla právnická osoba, odovzdať vozidlo môže konateľ(majiteľ firmy), alebo osoba splnomocnená konateľom na odovzdanie vozidla – splnomocnenie s podpisom konateľa a pečiatka firmy.


Podmienky, za ktorých môže byť vozidlo odovzdané na spracovanie:
- vozidlo musí byť fyzicky prítomné pri odovzdávaní, inak nemôže byť v žiadnom prípade vydané potvrdenie
- ak sa číslo karosérie na vozidle nezhoduje s číslom v TP,  takéto vozidlo nie je možné odovzdať na spracovanie !!!!!
- vozidlo musí mať čitateľné identifikačné znaky (číslo motora a karosérie)
- ak je vo vozidle iný motor, ako je uvedený v TP, vydáme potvrdenie o spracovaní, pričom do potvrdenia sa uvedie výrobné číslo motora skutočne zisteného na vozidle
- vozidlo musí byť kompletné (t.j. obsahujúce motor, prevodovku, všetky  nápravy a ktoré má min. 90%  váhy uvádzanej v TP )

Pri odovzdaní Vášho vozidla Vám bezplatne vydáme potvrdenie o prevzatí starého vozidla na spracovanie, ktoré je potrebné na odhlásenie vozidla na spracovanie, odhlásenie vozidla na príslušnom DI a na zrušenie povinného zmluvného poistenia.

V zmysle §51zákona o odpadoch č. 223/2001 Z.z, , musí byť odovzdávane vozidlo kompletné (Info na tel. čísle 0911/289790)


Preberáme všetky vozidlá nepojazdné aj havarované!!!!
Tu si môžete stiahnuť

Tlačivo splnomocnenia na odovzdanie starého vozidla
V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať